Courses

Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki)

350zł

Po szkoleniu Uczestnik zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR© (program terapii ręki).

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia Terapeuty ręki (on-line lipiec 2022)

Od0zł

Uczestnik kursu po jego ukończeniu, nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

Garść pomysłów na kreatywne ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3. (Warsztaty stacjonarne)

110zł

Na warsztatach prowadząca zapozna uczestników z ćwiczeniami oddechowymi i relaksacyjnymi, które pomogą dzieciom wyciszyć emocje, uspokoić oddech, zmniejszyć napięcie mięśniowe i wpłyną na lepszą koncentrację oraz pomogą pokonać stres. 

Akcja – koncentracja! Zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków

76zł

Na szkoleniu prowadząca Marlena Marszałek pokaże uczestnikom sprawdzone pomysły na zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków: paluszkowe, motoryki małej i dużej, poszerzające pole widzenia, z elementami jogi i mindfulness.

Neurodydaktyka – czyli nauczanie przyjazne mózgowi

76zł

Webinarium zapozna uczestników z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania pamięci i neurobiologicznych podstaw procesu uczenia się. Szkolenie odpowie również na pytania: Czy nauka może być przyjemna?, a także dlaczego nie można przekazać nikomu wiedzy?

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień (25.06.2022)

Od0zł

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej I i II część (27.05.2022)

Od150zł

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych z wykorzystaniem japońskiego liczydła Soroban

Od0zł

Szkolenie będzie prowadzone według japońskiej metody Ishido-Shiki, jednej z najefektywniejszych metod nauki sorobanu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszystkie zasady dodawania i odejmowania na liczydle. Taki zakres materiału w większości przypadków wystarczy do wykorzystania w praktyce przez nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolne

Arteterapia – NOWY KIERUNEK

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Kierunek uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros" Arteterapia, czyli terapia przez sztukę to zjawisko od dawna znane. W niektórych krajach np. w Stanach Zjednoczonych arteterapeuta to osobny zawód do którego wykonywania wymagane jest profesjonalne przygotowanie. Odpowiednie kwalifikacje w pracy z ludźmi są niezmiernie [...]

Organizacja i zarządzanie oświatą

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w [...]

Doradztwo zawodowe

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku [...]

Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia praktyczno – techniczne

Bezpłatne

Kierunek studiów realizujemy we współpracy z Akademią Techniczno -Humanistyczną w Bielsku-Białej – Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Adresaci: Studia są skierowane do nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu technika. Założenie studiów: Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki, we wszystkich typach szkół (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 marca 2009 r. […]

Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki [...]

Logopedia

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w [...]

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od [...]

Resocjalizacja i socjoterapia

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów [...]

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego [...]

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów [...]

Surdopedagogika

Bezpłatne
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencj. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem [...]