Courses

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień (05.09.2020)

Darmowy

RUCH jako narzędzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowanie RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

Pozytywna dyscyplina w klasie i grupie przedszkolnej – kurs doskonalący (12.09.2020)

Od 0zł

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców lub nauczycieli i dzieci.

“RytmoSongi”: autorskie warsztaty muzyczno-ruchowe (19.09.2020)

Darmowy

“RytmoSongi” to autorski warsztat oferujący zestaw narzędzi muzycznych na codzienne chwile w pracy z dziećmi. Warsztaty pomagają w rozwijaniu motoryki małej oraz dużej, poczucia rytmu, percepcji słuchowej.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień (26.09.2020)

Darmowy

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – II stopień – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.

„Prezenty dla bliskich z wykorzystaniem mas plastycznych” – warsztaty (30.09.2020)

Darmowy

Nowe, ciekawe pomysły do pracy twórczej z dziećmi. Uczestnicy utworzą kilka efektownych mas plastycznych, które będą bazą do wykonania oryginalnych prezentów okolicznościowych.

Tańce w kręgu – warsztaty (03.10.2020)

Darmowy

Tradycyjne tańce różnych kultur tańczone w kręgu lub korowodzie. Tańce w kręgu łagodzą napięcie i agresję, stwarzają wyjątkową komunikację, jaką jest harmonijny ruch.

Terapia Ręki PTR© I i II stopień – Kurs nadający uprawnienia (23.10.2020)

Darmowy

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR©

TUS – szkolenie certyfikujące dla nauczycieli (24.10.2020)

Darmowy

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, komunikujących się werbalnie. 

Gimnastyka mózgu – kurs bazowy Kinezjologii Edukacyjnej (20.11.2020)

Darmowy

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona to holistyczna metoda wspierająca procesy nauczania i uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (28.11.2020)

Darmowy

Szkolenie adresowane do osób pracujący z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki, od 3 do 10 roku życia.

Program szkolny Integracji Bilateralnej

Darmowy

Bilateralna Integracja – program szkolny, obejmuje wybrane ćwiczenia z programu terapeutycznego ułożone w specjalny  program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego. Elementy diagnozy są dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej.

Arteterapia – NOWY KIERUNEK

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Kierunek uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros" Arteterapia, czyli terapia przez sztukę to zjawisko od dawna znane. W niektórych krajach np. w Stanach Zjednoczonych arteterapeuta to osobny zawód do którego wykonywania wymagane jest profesjonalne przygotowanie. Odpowiednie kwalifikacje w pracy z ludźmi są niezmiernie [...]

Organizacja i zarządzanie oświatą

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w [...]

Doradztwo zawodowe

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku [...]

Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia praktyczno – techniczne

Darmowy
Kierunek studiów realizujemy we współpracy z Akademią Techniczno -Humanistyczną w Bielsku-Białej - Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Adresaci: Studia są skierowane do nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu technika. Założenie studiów: Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki, we wszystkich typach szkół (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 12 marca 2009 r. [...]

Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki [...]

Logopedia

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w [...]

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od [...]

Resocjalizacja i socjoterapia

Darmowy
Opis kierunku Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów [...]