Jedną z oferowanych form wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli powstałą z inicjatywy samorządów lokalnych oraz ODZ obecnie PCDN „P-IN” w 2008 r., było wsparcie metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w ramach corocznej umowy z gminami powiatu cieszyńskiego.

Na skutek zmian w zakresie prawa oświatowego oraz koncepcji dotyczących prowadzenia szkół i placówek przez samorządy lokalne, model ten uległ zmianie. Obecnie w wyniku prowadzonych  przez PCDN “P-IN” w każdym semestrze roku szkolnego diagnoz potrzeb edukacyjnych w zakresie doskonalenia i wspomagania zawodowego nauczycieli przeprowadzonych zostanie:

  • 5 szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

  • 18 szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych;

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH W RAMACH WSPOMAGANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI:

  1. W szkoleniach bezpłatnie mogą wziąć udział nauczyciele tych szkół i placówek, które podpisały umowę z PCDN “P-IN”. Pod tym linkiem wykaz:  >>> GMIN I PLACÓWEK ,KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ

  2. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zgłoszenia przez stronę internetową (po szkoleniach wydawane będą tylko imienne zaświadczenia uczestnictwa).

  3. Jeśli Gmina, szkoła lub przedszkole nie podpisało umowy z PCDN “P-IN”  koszt uczestnictwa nauczyciela w jednym szkoleniu wynosi 125 zł.

UWAGA!  Przed zapisem na szkolenie w ramach doskonalenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI)

Materiały z konferencji metodycznych są dostępne tylko dla zalogowanych na naszej stronie użytkowników.

Jeśli chcesz mieć do nich dostęp zarejestruj się jako nasz użytkownik.

UWAGA! Po zarejestrowaniu dostęp do materiałów następuje od następnego dnia roboczego.

Wspomaganie nauczycieli

SZKOLENIE Z ZAKRESU J.POLSKIEGO I EDUKACJI REGIONALNEJ

Temat: Kompetencje kluczowe w kontekście regionalizmu 18.03.20

SZKOLENIE Z ZAKRESU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Mnemotechniki w nauczaniu j. obcych 17.04.20 r.

SZKOLENIE W ZAKRESIE WYZWAŃ I TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole - 22.04.20 r.

SZKOLENIE W ZAKRESIE WYZWAŃ I TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Hate Speech wśród uczniów - praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej.

SZKOLENIE Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI/UCZNIÓW

Temat: Wykorzystanie gier dydaktycznych na lekcji – źródłem sukcesu edukacyjnego ucznia. .

SZKOLENIE Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI/UCZNIÓW

Temat: Rozwijanie kompetencji kreatywności i innowacyjności u uczniów przez stosowanie różnorodnych metod i technik wspomagających.

SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Temat: Twórcze sposoby stymulowania myślenia przyrodniczego u uczniów.

SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Temat: Jak kształcić i rozwijać sprawność rachunkową u uczniów? 21.05.

SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI MUZYCZNO-RUCHOWYCH

Temat : Zabawy z rytmem, ruchem i oddechem.

SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI PLASTYCZNO-TECHNICZNYCH

Temat: Jak wykorzystać techniki plastyczne jako metody integracji grupy/zespołu klasowego.18.05.

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRACY Z DZIECKIEM/ UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Temat: Propozycje metod na urozmaicenie zajęć korekcyjnych i wyrównawczych.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO I SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Temat: Prawo oświatowe w praktyce - dokumentacja pracy nauczyciela i zmiany w KN. 

SZKOLENIE Z ZAKRESU REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Temat: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

SZKOLENIE Z ZAKRESU AWANSU ZAWODOWEGO

Temat: Awans zawodowy nauczyciela - porady praktyczne.

SZKOLENIE Z ZAKRESU AWANSU ZAWODOWEGO

Temat: Awans zawodowy nauczyciela - porady praktyczne. Szkolenia dla nauczycieli stażystów (na st. kontraktowego) oraz kontraktowych (na st. mianowanego).

STOSOWANIE I WYKORZYSTANIE TIK W PRACY NAUCZYCIELA

Temat: Jak łączyć tradycyjne nauczanie z potrzebą korzystania z Internetu przez uczniów? Cz.1

STOSOWANIE I WYKORZYSTANIE TIK W PRACY NAUCZYCIELA

Temat: Jak łączyć tradycyjne nauczanie z potrzebą korzystania z Internetu przez uczniów? Cz.2 . Wykorzystanie kodów QR na lekcji.

SZKOLENIE Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Temat: Zabawy i techniki wyciszające i relaksacyjne dla dzieci.

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRACY Z DZIECKIEM/ UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Temat: "Warto wiedzieć - warto poznać". Zaburzenia rozwojowe i deficyty u uczniów cz.2.

SZKOLENIE Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Temat: Dysfunkcje psychomotoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka cz.1 .

SZKOLENIE Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Temat: Dysfunkcje psychomotoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka cz.2 .

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Temat: Ocena pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola.