Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oferuje szeroki wachlarz szkoleń dla nauczycieli. Obok studiów podyplomowych, wsparcia metodycznego i kursów doskonalących proponujemy również szkolenia rad pedagogicznych.
Ich celem jest udzielanie Państwu wsparcia merytorycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pedagogicznych a także zapoznanie z nowościami w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas szkolenia, podzielone na trzy kategorie tematyczne. Istnieje możliwość realizacji tematyki zaproponowanej przez szkołę po uzgodnieniu jej z Ośrodkiem.

Przed zamówieniem rady pedagogicznej prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. NOWOŚĆ! Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów.

 3. Nowa podstawa programowa dla szkół średnich.

 4. Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty.

 5. Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela.

 6. Prawo oświatowe w praktyce, czyli co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat praw i obowiązków.

 7. Bezpieczeństwo w szkole – planowanie i dokumentowanie pracy.

 8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami oświatowymi.

 9. Rada Pedagogiczna jako organ szkoły.

 10. Zadania i obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.

 11. Ochrona danych osobowych w szkole.

 12. Wizerunek szkoły jako główny element konkurencyjności placówki oświatowej – prowadzenie mgr Agata Jędrysko.

 13. Ewaluacja wewnętrzna w szkole.

 14. Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej?

 15. Raport z ewaluacji – jak wykorzystać wnioski z ewaluacji w planowaniu pracy szkoły.

 16. Tworzenie koncepcji pracy szkoły.

 17. Działania profilaktyczne na terenie szkoły/placówki.

 18. BHP w szkole.

 19. Ocenianie kształtujące- ocenianiem, które pomaga się uczyć.

 20. Ocenianie w szkole. Funkcje, rodzaje i systemy oceniania szkolnego.

 21. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

    

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

 2. Higiena i emisja głosu nauczyciela.

 3. Asertywność w pracy nauczyciela.

 4. Wychowawca – lider klasowy – prowadzenie mgr Agata Jędrysko

 5. Jak skutecznie kierować zespołem klasowym?

 6. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.

 7. Jak sobie radzić ze stresem w pracy nauczyciela?

 8. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?

 9. Sztuka wyrażania i radzenia sobie z emocjami w relacjach z ludźmi.

 10. Fitness dla umysłu – czyli jak usprawnić pamięć.

 11. Neurodydaktyka – czyli nauczanie przyjazne mózgowi.

 12. Komunikacja interpersonalna, bariery komunikacyjne w codziennej pracy w szkole.

 13. Poczucie własnej wartości – jak budować i wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości.

 14. Wszyscy jesteśmy potencjalnymi geniuszami.

 15. Jak zapamiętywać żeby nie zapominać? – czyli mnemotechniki w nauce szkolnej

 16. Jak prowadzić spotkania na które rodzice przychodzą z przyjemnością?

 17. Rodzic trudny – jak sobie z nim radzić?

 18. Kary i nagrody w procesie dydaktycznym.

 19. Szkoła XXI wieku – wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji.

 1. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.

 2. Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów jak sobie z nimi radzić.

 3. Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela.

 4. Przemoc w szkole. Budowanie strategii przeciwdziałania przemocy z uwzględnieniem działań opartych na “Niebieskiej Karcie.”

 5. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej.

 6. Zespół Aspargera, ADHD, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Touretta – praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami.

 7. Praca z dzieckiem autystycznym.

 8. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej.

 9. Jak rozpoznać ucznia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?

 10. Praca z uczniem w klasie integracyjnej.

 11. Praca z dzieckiem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia.

 12. Uczeń ryzyka dysleksji w szkole podstawowej.

 13. Jak uczyć uczenia się?

 14. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.

 15. Podstawy diagnozy molestowania seksualnego wobec dzieci i młodzieży.

 16. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych.

 17. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej.

 18. Psychomanipulacja a destrukcyjna działalność sekt. Wczesna interwencja jako skuteczna ochrona przed sektami.

 19. Tutoring w edukacji – talent i potencjał ucznia.

 20. Stalking – zasady postępowania i udzielanie pomocy.

 21. Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?

 22. Mobbing w szkole – sylwetka sprawcy i ofiary, zapobieganie.

 1. Zabawy badawcze w przedszkolu w odniesieniu do czterech pór roku i czterech żywiołów – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej w przedszkolu.
 3. Wspieranie rozwoju grafomotorycznego dzieci w przedszkolu i klasach I-III
 4. PROGRAMY WŁASNE –jak je pisać i dostosowywać do potrzeb
  i możliwości dzieci?
 5. Gry i zabawy przeciwko agresji.
 6. Zespół Aspargera, ADHD, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Touretta – praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami.
 7. Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu.
 8. Profilaktyka dysleksji w przedszkolu.
 9. Trudne dziecko w grupie – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków.
 10. Inteligencja emocjonalna – jak rozwijać emocjonalność u dzieci i jak nauczyć ich radzenia sobie z negatywnymi emocjami?
 11. Dziecko nieśmiałe, lękowe, depresyjne w grupie przedszkolnej– podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.
 12. Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.
 13. Neurodydaktyka- czyli nauczanie przyjazne mózgowi w przedszkolu.
 14. Edukacja matematyczna w przedszkolu w świetle nowych zapisów podstawy programowej.
 15. Kształtowanie kompetencji językowych w przedszkolu w świetle nowych zapisów podstawy programowej.
 16. Jak animować i  organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków.
Cena zależna jest od miejsca szkolenia, jego długości i wielkości Rady Pedagogicznej. Każdorazowo ceny negocjowane są indywidualnie z Klientem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość realizacji szkolenia wyjazdowego .