PCDN “P-IN” oferuje szeroki wachlarz szkoleń rad pedagogicznych. Ich celem jest udzielanie Państwu wsparcia merytorycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pedagogicznych a także zapoznanie z nowościami w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas szkolenia, podzielone na trzy kategorie tematyczne. Istnieje możliwość realizacji tematyki zaproponowanej przez szkołę po uzgodnieniu jej z PCDN.

Przed zamówieniem rady pedagogicznej prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. NOWOŚĆ! Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej.
 2. NOWOŚĆ! Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych.
 3. NOWOŚĆ! Gry dydaktyczne sposobem na efektywne nauczanie na zajęciach w szkole – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm:  Program tutaj
 4. Egzamin ósmoklasisty – struktura, przygotowanie uczniów, sposób przeprowadzania.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów.
 6. Nowa podstawa programowa dla szkół średnich.
 7. Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty.
 8. Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela.
 9. Prawo oświatowe w praktyce, czyli co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat praw i obowiązków.
 10. Bezpieczeństwo w szkole – planowanie i dokumentowanie pracy.
 11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami oświatowymi.
 12. Rada Pedagogiczna jako organ szkoły.
 13. Zadania i obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.
 14. Ochrona danych osobowych w szkole.
 15. Wizerunek szkoły jako główny element konkurencyjności placówki oświatowej.
 16. Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
 17. Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej?
 18. Raport z ewaluacji – jak wykorzystać wnioski z ewaluacji w planowaniu pracy szkoły.
 19. Tworzenie koncepcji pracy szkoły.
 20. Działania profilaktyczne na terenie szkoły/placówki.
 21. BHP w szkole.
 22. Ocenianie kształtujące- ocenianiem, które pomaga się uczyć.
 23. Ocenianie w szkole. Funkcje, rodzaje i systemy oceniania szkolnego.
 24. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

    

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły – warsztaty z ratownikiem
 2. Higiena i emisja głosu nauczyciela.
 3. Asertywność w pracy nauczyciela.
 4. Wychowawca – lider klasowy.
 5. Jak skutecznie kierować zespołem klasowym?
 6. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
 7. Jak sobie radzić ze stresem w pracy nauczyciela?
 8. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?
 9. Sztuka wyrażania i radzenia sobie z emocjami w relacjach z ludźmi.
 10. Stres dobry i zły – jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem?
 11. Fitness dla umysłu – czyli jak usprawnić pamięć.
 12. Neurodydaktyka – czyli nauczanie przyjazne mózgowi.
 13. Komunikacja interpersonalna, bariery komunikacyjne w codziennej pracy w szkole.
 14. Poczucie własnej wartości – jak budować i wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości.
 15. Wszyscy jesteśmy potencjalnymi geniuszami.
 16. Jak zapamiętywać żeby nie zapominać? – czyli mnemotechniki w nauce szkolnej
 17. Jak prowadzić spotkania na które rodzice przychodzą z przyjemnością?
 18. Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?
 19. Kary i nagrody w procesie dydaktycznym.
 20. Szkoła XXI wieku – wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji.
 1. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.
 2. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.
 3.  Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach – czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami.
 4. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 5. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 6. Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu.
 7. Niegrzeczne? Niezgrabne? Czy z zaburzeniami integracji sensorycznej? – nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i szkole.
 8. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej.
 9. Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem.
 10. Zasady, metody i techniki pracy z uczniem z afazją, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym.
 11. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej.
 12. Jak rozpoznać ucznia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?
 13. Praca z uczniem w klasie integracyjnej.
 14. Praca z dzieckiem zdolnym na wszystkich etapach kształcenia.
 15. Uczeń ryzyka dysleksji w szkole podstawowej.
 16. Jak uczyć uczenia się?
 17. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.
 18. Podstawy diagnozy molestowania seksualnego wobec dzieci i młodzieży.
 19. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych.
 20. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej.
 21. Psychomanipulacja a destrukcyjna działalność sekt. Wczesna interwencja jako skuteczna ochrona przed sektami.
 22. Tutoring w edukacji – talent i potencjał ucznia.
 23. Stalking – zasady postępowania i udzielanie pomocy.
 24. Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?
 25. Mobbing w szkole – sylwetka sprawcy i ofiary, zapobieganie.
 1. Zabawy badawcze w przedszkolu w odniesieniu do czterech pór roku i czterech żywiołów – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm
 2. Kompetencje kluczowe w przedszkolu.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej w przedszkolu.
 4. Wspieranie rozwoju grafomotorycznego dzieci w przedszkolu i klasach I-III
 5. PROGRAMY WŁASNE –jak je pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci?
 6. Gry i zabawy przeciwko agresji.
 7. Zespół Aspargera, ADHD, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Touretta – praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami.
 8. Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu.
 9. Profilaktyka dysleksji w przedszkolu.
 10. Trudne dziecko w grupie – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków.
 11. Inteligencja emocjonalna – jak rozwijać emocjonalność u dzieci i jak nauczyć ich radzenia sobie z negatywnymi emocjami?
 12. Dziecko nieśmiałe, lękowe, depresyjne w grupie przedszkolnej– podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.
 13. Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.
 14. Neurodydaktyka- czyli nauczanie przyjazne mózgowi w przedszkolu.
 15. Edukacja matematyczna w przedszkolu w świetle nowych zapisów podstawy programowej.
 16. Kształtowanie kompetencji językowych w przedszkolu w świetle nowych zapisów podstawy programowej.
 17. Jak animować i  organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków.
 18. ELEMENTY PROGRAMOWANIA – propozycje języka programowania dla najmłodszych.
 19. Techniki i metody relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Cena zależna jest od miejsca szkolenia, jego długości i wielkości Rady Pedagogicznej. Każdorazowo ceny negocjowane są indywidualnie z Klientem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość realizacji szkolenia wyjazdowego .