PCDN „P-IN” oferuje szeroki wachlarz szkoleń rad pedagogicznych. Ich celem jest udzielanie Państwu wsparcia merytorycznego w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pedagogicznych a także zapoznanie z nowościami w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Poniżej przedstawiamy proponowane przez nas szkolenia, podzielone na trzy kategorie tematyczne. Istnieje możliwość realizacji tematyki zaproponowanej przez szkołę po uzgodnieniu jej z PCDN.

Wszystkie Rady prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej jak i online na platformie ClickMeeting

CENNIK RAD PEDAGOGICZNYCH (czas trwania 2,5 godz. zegarowe):

 1. Rada do 25 os. – 950 zł
 2. Rada od 26 do 40 os. – 1250 zł
 3. Rada powyżej 41 os. – 1850 zł

Przed zamówieniem rady pedagogicznej prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Praca w chmurze jako bezpieczna metoda na ciekawą i interaktywną metodę pracy z uczniami w oparciu o Dysk Google.
 2. Praca w chmurze jako bezpieczna metoda na ciekawą i interaktywną metodę pracy z uczniami w oparciu o OneDrive.
 3. Teams – szkolenie wstępne z obsługi programu i zarządzania swoim przedmiotem.
 4. Do czego jeszcze mogę użyć Teams? – zaawansowane szkolenie z programu do prowadzenia zdalnego nauczania.
 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej.
 6. Kompetencje kluczowe: zabawy rozwijające kreatywność uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 7. Gry dydaktyczne sposobem na efektywne nauczanie na zajęciach w szkole – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm:  Program tutaj
 8. „Soft skills” – czym są, dlaczego warto i jak je rozwijać u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów.
 10. Prawo oświatowe w praktyce, czyli co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat praw i obowiązków.
 11. Bezpieczeństwo w szkole – planowanie i dokumentowanie pracy.
 12. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami oświatowymi.
 13. Zadania i obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.
 14. Wizerunek szkoły jako główny element konkurencyjności placówki oświatowej.
 15. Tworzenie koncepcji pracy szkoły.
 16. Działania profilaktyczne na terenie szkoły/placówki.
 17. Ocenianie kształtujące- ocenianiem, które pomaga się uczyć.
 18. Ocenianie w szkole. Funkcje, rodzaje i systemy oceniania szkolnego.
 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły – warsztaty z ratownikiem.
 2. Higiena i emisja głosu nauczyciela.
 3. Czy bycie asertywnym nauczycielem to sztuka mówienia “nie”?
 4. „Stres w twoich rękach” czyli jak zbudować nauczycielski dobrostan.
 5. Calm down and…”- sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała, emocji i umysłu.
 6. Jak mieć dłuższy lont?” O sposobach radzenia sobie ze złością i frustracją w pracy nauczyciela.
 7. Do czego mi ta złość? o frustracji i stresie i stresorach, jak skutecznie dbać o siebie?
 8. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?
 9. „Jak działać by się na czas wyrabiać” czyli skuteczne zarządzanie czasem w pracy nauczyciela.
 10. Stres dobry i zły – jak uczyć uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem?
 11. Ciekawe metody pracy w szkole z wykorzystaniem pracy w parach i w grupach.
 12. Neurodydaktyka – czyli nauczanie przyjazne mózgowi.
 13. „Siła tkwi w pytaniu” – jak zadawać pytania aby wzmocnić motywację i zaangażowanie uczniów w zajęcia.
 14. Jak rozwijać i wspierać koncentrację uwagi i uważność u uczniów na zajęciach?
 15. „Warto grać na lekcjach.” Od gier dydaktycznych do grywalizacji.
 16. Jak zapamiętywać żeby nie zapominać? – czyli mnemotechniki w nauce szkolnej
 17. Sztuka komunikacji z wymagającym rodzicem.
 18. „Uczenie się we współpracy i nauczanie poszukujące” zmiany w realizacji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 1. NOWOŚĆ! Co się dzieje z dzieckiem depresyjnym, lękowym, wycofanym w czasach izolacji społecznej i jak mu pomóc?
 2. NOWOŚĆ! Jak udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom po powrocie do szkół?
 3. NOWOŚĆ!  Jak na powrót zintegrować klasę po izolacji społecznej?
 4. NOWOŚĆ! Godzina wychowawcza – wartościowe scenariusze ćwiczeń i zajęć, budujące relacje i integrujące grupę.
 5. NOWOŚĆ! Metody relaksacji pracy z dziećmi w szkole i w przedszkolu.
 6. NOWOŚĆ! „Dodaj im skrzydeł.” Budowanie poczucia wartości u uczniów.
 7. Metody i techniki radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole.
 8. Trudności szkolne jako źródło problemów wychowawczych – edukacyjne wsparcie dla dzieci o zachowaniach trudnych.
 9.  Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach – czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami.
 10. Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole – organizacja procesu kształcenia.
 11. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 12. Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu.
 13. Niegrzeczne? Niezgrabne? Czy z zaburzeniami integracji sensorycznej? – nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i szkole.
 14. Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej.
 15. Zasady, metody i techniki pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 16. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej.
 17. Jak rozpoznać ucznia z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?
 18. Uczeń ryzyka dysleksji w szkole podstawowej.
 19. Jak uczyć uczenia się?
 20. Podstawy diagnozy molestowania seksualnego wobec dzieci i młodzieży.
 21. Jak uczyć, aby przeciwdziałać przyjmowaniu środków psychoaktywnych.
 22. Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej.
 23. Tutoring w edukacji – talent i potencjał ucznia.
 24. Stalking – zasady postępowania i udzielanie pomocy.
 25. Interwencja kryzysowa w szkole – sygnały depresji oraz strategia postępowania z uczniem, rodziną i klasą. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?
 1. Pomysły na wykorzystanie tablicy multimedialnej w sali przedszkolnej.
 2. Elementy oceniania kształtującego w przedszkolu.
 3. Przedszkolak mistrzem kodowania.
 4. Techniki i metody relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 5. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu.
 6. Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Rozpoznawanie zaburzeń poznawczych u dzieci.
 7. „Instrukcja obsługi przedszkolaka.” Jak zachęcać dzieci do współpracy w 10 krokach.
 8. Metody aktywne w pracy z przedszkolakami.
 9. Sensoryczne czytanie, pisanie i matematyczne działanie.
 10. Jak można rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną u dzieci.
 11. Edukacja zdrowotna w przedszkolu.
 12.  Jak animować i organizować współpracę z rodzicami przedszkolaków.
 13. Zabawy badawcze w przedszkolu w odniesieniu do czterech pór roku i czterech żywiołów – warsztaty autorskie mgr Anny Rohm
 14. Kompetencje kluczowe w przedszkolu.
 15. Wspieranie rozwoju grafomotorycznego dzieci w przedszkolu.
 16. PROGRAMY WŁASNE –jak je pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci?
 17. Rozwój e-narzędzi dydaktycznych szansą na nowoczesną edukacją przedszkolaka.
 18. Zespół Aspargera, ADHD, zespół FAS – praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami.
 19. Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu.
 20. Profilaktyka dysleksji w przedszkolu.
 21. Trudne dziecko w grupie – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków.
 22. Inteligencja emocjonalna – jak rozwijać emocjonalność u dzieci i jak nauczyć ich radzenia sobie z negatywnymi emocjami?
 23. Dziecko nieśmiałe, lękowe, depresyjne w grupie przedszkolnej– podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.
 24. Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.
 25. Edukacja matematyczna w przedszkolu.
 26.  „Tajemniczy świat liter” Nauka czytania w przedszkolu.
Cena zależna jest od miejsca szkolenia, jego długości i wielkości Rady Pedagogicznej. Każdorazowo ceny negocjowane są indywidualnie z Klientem. Na specjalne życzenie istnieje możliwość realizacji szkolenia wyjazdowego .