Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN podobnie jak Wydawnictwo Publisher-Innowacje wychodzi naprzeciw potrzebom kształcenia ustawicznego nauczycieli – ich doskonalenia się i zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Przez 20 lat swojego istnienia Powiatowe Centrum przeszkoliło już blisko 40 tysięcy nauczycieli i zyskało renomę i dobrą opinię środowiska nauczycielskiego. Centrum prężnie rozwija się – z roku na rok rozszerza swoją ofertę edukacyjną, przybywa też uczestników kursów i szkoleń.

Wysoka jakość i profesjonalizm został potwierdzony uzyskaniem przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN” Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty.

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych | ➡️ (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Cele i misja

Celem Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN” jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających placówki oświatowe oraz pracowników administracji samorządowej w rozwijaniu i doskonaleniu już posiadanych kompetencji, a także pomoc w zdobywaniu nowych..

Powiatowe Centrum realizuje zasadę kształcenia ustawicznego poprzez:

 • wspieranie projektów z dziedziny kształcenia ustawicznego nauczycieli i pracowników administracji samorządowej,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o książce edukacyjnej, czasopismach pedagogicznych i zbiorach multimedialnych z zakresu edukacji,
 • organizowanie kursów doskonalących, szkoleń rad pedagogicznych, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • prowadzenie wsparcia dla placówek oświatowych, doradztwa i konsultacji online w zakresie wsparcia dydaktyczno-merytorycznego.
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o książce edukacyjnej, czasopismach pedagogicznych i zbiorach multimedialnych z zakresu edukacji,
 • prowadzenie szeroko rozumianego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
 • propagowanie działalności innowacyjnej w placówkach oświatowych.

Ponadto Centrum wspiera placówki oświatowe, nauczycieli i dyrektorów w zakresie:

 • organizowania szkoleń według potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,
 • prowadzenia wsparcia dla placówek oświatowych, doradztwa i konsultacji w zakresie metodycznym i merytorycznym dotyczącym pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników samorządowych, w zakresie zarządzania oświatą i realizacji szeroko pojętych zadań oświatowych,
 • realizowania zadań edukacyjnych poprzez formy zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz doskonalenia online, w tym organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w celu wzajemnego wspomagania i wymiany doświadczeń.

Geneza powstania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Korzenie Ośrodka Doskonalenia sięgają wydawnictwa „Innowacje”, założonego w 1992 roku. W roku 2000 z jego struktury wyłoniło się wydawnictwo „Publisher-Innowacje”, którego właścicielką została Pani Emilia Gibiec.

W ramach wydawnictwa, w 2003 roku powstał Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, wpisany do rejestru Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach jako niepubliczna placówka szkolenia o zasięgu wojewódzkim pod numerem KO.EO.IO.JP.4234/41/03. Od 01. 03. 2019 r. placówka funkcjonuje pod nazwą Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN

Założycielami ODZ są Emilia i Jan Gibiec – doświadczeni nauczyciele, pracujący w oświacie od wielu lat.

Emilia i Jan Gibiec