Arteterapia – NOWY KIERUNEK

rekrutacja trwa od 07.06.2018 do 30.09.2018

Organizacja i zarządzanie oświatą

rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Doradztwo zawodowe

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Logopedia

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Resocjalizacja i socjoterapia

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Surdopedagogika

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Tyflopedagogika

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 30.09.2018

Informatyka i technologie informacyjne

Rekrutacja trwa od 06.06.2018 do 15.10.2018

Organizacja studiów podyplomowych

Organizacja studiów:

Studia podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry),  kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane są w przyspieszonym trybie w ciągu 10 miesięcy (3 semestry) lub w 1,5 roku (4 semestry). Zajęcia prowadzone są w zależności od kierunku w dni powszednie popołudniami (dwa razy w tygodniu) lub w weekendy (średnio co dwa tygodnie, soboty i niedziele), szczegółowa informacja w zakładce “Organizacja zajęć” przy wybranym kierunku studiów.
W przypadku studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki zajęcia mogą odbywać się dodatkowo w zależności od naboru, przy rekrutacji w marcu w pierwszym tygodniu lipca; przy rekrutacji w październiku w ciągu jednego tygodnia ferii zimowych organizowanych w województwie śląskim (od poniedziałku do piątku od rana do popołudnia).
Uruchomienie studiów w naborze zimowym nastąpi w październiku, w naborze letnim w marcu.

Miejsce odbywania się zajęć:

Zajęcia prowadzone są w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie przy ul. ks. Świeżego 8.

Warunki zakończenia studiów podyplomowych:

Podstawą wydania świadectwa jest (w zależności od kierunku studiów podyplomowych):

  • złożenie i obrona pracy końcowej
  • egzamin końcowy (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu)
  • zaliczenie wskazanych przedmiotów
  • zaliczenie praktyki pedagogicznej (dotyczy studiów pedagogicznych)

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.