Wczesne nauczanie języka angielskiego

DURATION:
2 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 12 miesięcy

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.) Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

 • Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III);
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Adresaci: 

– osoby posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
– osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
– osoby posiadające dyplom studiów I lub II stopnia filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej;

Dodatkowe informacje:

Od Kandydata wymagane jest zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka co najmniej na poziomie B1
 • kopia strony indeksu oraz suplementu, w którym jasno jest wskazane, że osoba ma zaliczony lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,  mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

Studia nadają kwalifikacje.
Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej.

UWAGA:

Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

 • osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego muszą takie kwalifikacje zdobyć,

oraz

 • osoby muszą posiadać jeden z certyfikatów  na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Program obejmuje:

 1. Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego.
 2. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci.
 3. Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.
 4. Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.
 5. Fonetyka praktyczna.
 6. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego.
 7. Planowanie i analiza lekcji.
 8. Dobór i rozkład materiałów nauczania.
 9. Dziecięca literatura anglojęzyczna.
 10. Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje).

Łączna liczba godzin: 410 godzin (350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk)

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Organizacja zajęć:

 • Dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 12 miesięcy
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
  nabór wiosenny:  marzec 2020 r. – marzec 2021 r.
 • Zjazdy odbywają się co tydzień w trybie weekendowym (soboty,niedziele) w godz 9:00 – 17:00.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 3 200 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się