Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pierwsze zajęcia 22.03.2019 r. godz. 15:30

DURATION:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 10 miesięcy (2 semestry)

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z  § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci min. studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane).

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.


Program studiów:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

  • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
  • Diagnostyka psychopedagogiczna
  • Wybrane zagadnienia i współczesne kierunki pedagogiki
  • Podstawy teoretyczne i nowoczesne metody terapii pedagogicznej
  • Pomoc psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwo w świetle przepisów prawa
  • Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Trening integracyjny
  • Profilaktyka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poradnictwa
  • Diagnostyka neuropediatryczna
  • Emisja głosu
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej i jej ryzyka
  • Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka i terapia uzależnień
  • Metodyka pracy w klasach integracyjnych
  • Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się uczniów szkoły podstawowej
  • Trening percepcji słuchowej, mowy, prawidłowej pisowni
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • Metodyka pracy z uczniem z Autyzmem
  • Metodyka pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w nauce
  • Warsztat umiejętności interpersonalnych
  • Warsztaty wychowawcze – praca z uczniem z trudnościami wychowawczymi
  • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
  • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
  • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
  • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
  • Adaptacja i rozwój społeczno – zawodowy
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się
  • Elementy terapii logopedycznej z logorytmiką
  • Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Techniki terapii ruchem i tańcem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Socjoterapeutyczne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Animaloterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Praktyka pedagogiczna

Łącznie: 410 godzin ( 290 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych). Słuchacze nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu zajęć rewalidacyjnych.


Organizacja zajęć:

 • Dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są  w ciągu 12 miesięcy
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik  2019 r.- czerwiec 2020 r.
  nabór wiosenny: marzec 2019 r. – marzec 2020 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym co tydzień (środy, piątki) w godzinach 16:00- 20:00.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta – (tabela efektów) nieprawidłowe wydrukowanie czy wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 4 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:

1.  Instrukcja i dziennik praktyk

2.wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.


Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem:
imię i nazwisko + nazwa kierunku

Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 900 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się

Dodaj komentarz