Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

DURATION:
3 semestry (realizowane w ciągu 1,5 roku), 395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk.

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci: Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela. Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki.


Program :

  1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
  2. Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej.
  3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym.
  4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością..
  5. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej (specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą ze względu na subdyscyplinę).
  6. Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
  7. Diagnostyka psychopedagogiczna.
  8. Zasady i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.
  9. Podział dydaktyki specjalnej.
  10. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy.
  11. Psychologia głuchych.
  12. Surdologopedia.
  13. Surdopedagogika.
  14. Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu.
  15. Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu.
  16. Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących.
  17. Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących.
  18. Rehabilitacja widzenia.
  19. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej).
  20. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku.
  21. Tyflopedagogika.
  22. Orientacja w przestrzeni.
  23. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących.
  24. Wychowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji.
  25. Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i niedowidzących.
  26. Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących.
  27. Brajlowskie metody porozumiewania się.
  28. Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku.
  29. Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika 120 godzin).
  30. Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika 120 godzin).

Łącznie: 635 godzin (395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk)

Organizacja zajęć:

4 semestry (realizowane w ciągu 1,5 roku)

Termin realizacji:
nabór zimowy: październik 2018 r. – luty 2020 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) oraz dodatkowo w zależności od naboru może być to:
jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30);
pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach. Praktykom przypisane są punkty ECTS.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

SURDOPEDAGOGIKA:

Słuchacze studiów podyplomowych Surdopedagogika powinni odbyć  120 godzin praktyki kształtującej  kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne  i dydaktyczne, w wybranych przez siebie placówkach oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych i placówkach specjalnych lub integracyjnych zajmujących się osobami z dysfunkcją słuchu (słabo słyszących i niesłyszących).

Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z dziećmi lub młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą. Są to różnego rodzaju typy placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu takie jak: przedszkola specjalne dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, przedszkola integracyjne z dziećmi niesłyszącymi i słabo słyszącymi, szkoły integracyjne z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, ośrodki szkolno- wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, poradnie psychologiczno-pedagogiczne zajmujące się dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, zespoły szkolno-przedszkolne dla dzieci słabo słyszących.

Zajęcia prowadzone przez słuchaczy powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego  na praktyki pedagogiczne.

W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez takie formy, jak:

 1. konsultacje z dyrektorem  szkoły, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 10 godzin),
 2. wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach (co najmniej jedna – 5 godzin)
 3. obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, lekcji wychowawczej i innych form pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym w szkole lub placówce (około 30 godzin),
 4. asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (około 30 godzin)
 5. samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (co najmniej 40 godzin).Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów Opiekunowi praktyk ze strony uczelni  najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć. Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki ze strony Uczelni.Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:
  • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
  • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
  • podsumowanie praktyki,
  • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
  • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120),
  • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
  • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza,
  • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!


  TYFLOPEDAGOGIKA:

  Słuchacze studiów podyplomowych Tyflopedagogika powinni odbyć 120 godzin zegarowych praktyki
  kształtującej kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne, w wybranych przez siebie placówkach oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych i placówkach specjalnych lub integracyjnych zajmujących się osobami z dysfunkcją wzroku (niedowidzących i niewidomych).Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z dziećmi lub młodzieżą niewidomą i niedowidzącą. Są to różnego rodzaju typy placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą wzroku takie jak: przedszkola specjalne dla dzieci niewidomych i niedowidzących, szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej, przedszkola integracyjne z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi, szkoły integracyjne z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, ośrodki szkolno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, poradnie psychologiczno- pedagogiczne zajmujące się dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, zespoły szkolno-przedszkolne dla dzieci niedowidzących.

  Zajęcia prowadzone przez słuchaczy powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego na praktyki pedagogiczne.

 • W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez takie formy, jak :1. konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 10 godzin),
  2. wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach (co najmniej jedna – 5 godzin),
  3. obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, lekcji wychowawczej i innych form pracy z uczniem niewidomym i niedowidzącym (około 30 godzin),
  4. asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (około 30 godzin)
  5.  samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów niewidomych i niedowidzących (co najmniej 40 godzin).
 • Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów Opiekunowi praktyk ze strony uczelni najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć. Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki ze strony Uczelni.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:
  • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
  • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
  • podsumowanie praktyki,
  • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
  • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120),
  • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
  • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza,
  • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • POBIERZ:
  Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie zatrudnienia TyflopedagogikaInstrukcja i dziennik praktyk – TyflopedagogikaWniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie zatrudnienia SurdopedagogikaInstrukcja i dziennik praktyk – Surdopedagogika
ZASADY REKRUTACJI:W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “Zapisz się”- nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.
Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem: imię i nazwisko+nazwa kierunku
 • Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.
 • Koszt studiów:
  Koszt całościowy wynosi 3 500 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.
 • Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rektutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.
 • Zapisz się już dziś.
  WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

  Zapisz się