Surdopedagogika

DURATION:
2 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 12 miesięcy

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencj. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci: Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy z dziećmi z wadą słuchu w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Po uzyskaniu kwalifikacji absolwenci będą uprawnieni do pracy w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby głuche lub słabo słyszące.

Program obejmuje zagadnienia z obszarów:

 1. Pedagogika specjalna;
 2. Surdopedagogika;
 3. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy;
 4. Surdologopedia;
 5. Rewalidacja indywidualna;
 6. Psychologia głuchych;
 7. Manualne sposoby usprawniania języka;
 8. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu;
 9. Praktyka pedagogiczna

Łączna liczba godzin: 355 godzin (235 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk)

Organizacja zajęć:

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń wynosi 15 osób.

 • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 10 miesięcy (2 semestry)
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
  nabór letni: marzec 2020 r. – marzec 2021 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (soboty,niedziele) średnio co dwa tygodnie.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.

W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez:

  • konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 10 godzin),
  • wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach (co najmniej jedna – 5 godzin),
  • obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, lekcji wychowawczej i innych form pracy z uczniem
   niesłyszącym i słabo słyszącym w szkole lub placówce (około 30 godzin),
  • asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (około 30 godzin),

samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (co najmniej 40 godzin).

Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów Opiekunowi praktyk ze strony uczelni najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć. Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki ze strony Uczelni.
Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza
 • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:

1. Instrukcja i dziennik praktyk

2. wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001

 tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku

Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2800 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się

Dodaj komentarz