Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Pierwsze zajęcia 19.03.2019 r. godz. 15:30

START:
19 marca 2019
DURATION:
2 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 12 miesięcy

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Adresaci:  Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Program studiów:

 1. Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia.
 2. Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 3. Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 4. Podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 5. Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 6. Wczesny autyzm dziecięcy.
 7. Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 8. Procesy poznawcze osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 9. Edukacja osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergerai innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 10. Metody terapii osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 11. Rodzina dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju-funkcjonowanie rodziny, wsparcie, metody pracy z rodziną.
 12. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna.
 14. Zarządzanie stresem i sytuacjami trudnymi w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 15. Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 16. Metodyka zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 17. Uzupełniające metody terapii-terapia zajęciowa, hipoterapia, dogoterapia.
 18. Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 19. Metodyka pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera.
 20. Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wraz z ewaluacją oraz programu rewalidacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 21. Praktyka.Łączna liczba godzin:  440 (320 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk)

Organizacja zajęć:

 • Dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 12 miesięcy ,
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
  nabór wiosenny:  marzec 2019 r. – marzec 2020 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym (wtorki,czwartki)  co tydzień.(w godzinach 16:00-20:00)
 • Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.


Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS. Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza
 • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:

1. Instrukcja i dziennik praktyk

2. wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej) , w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.


Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 700 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się