Resocjalizacja i socjoterapia

DURATION:
2 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 12 miesięcy

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci: Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Do podjęcia nauki na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej.

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku:

 • nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

oraz uzyskają możliwość ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach poza oświatą gdzie tego typu kwalifikacje są wymagane np. ośrodku pomocy społecznej.

Program obejmuje:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii;
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej;
 3. Diagnostyka psychopedagogiczna;
 4. Psychopedagogika rodziny;
 5. Profilaktyka i terapia uzależnień;
 6. Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem;
 7. Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy resocjalizacyjnej i socjoterapii;
 8. Dydaktyka specjalna;
 9. Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 10. Indywidualne programy w socjoterapii;
 11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej;
 12. Metodyka pracy resocjalizacyjnej;
 13. Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym;
 14. Technologie informacyjne w resocjalizacji i socjoterapii;
 15. Praktyki w placówkach oświatowych.

Łączna liczba godzin: 360 godzin  (240 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk)

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Organizacja zajęć:

 • Dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 12 miesięcy
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
  nabór wiosenny: marzec 2020 r. – marzec 2021 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (soboty,niedziele) średnio co dwa tygodnie oraz poprzez platformę e-learningową.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku

Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2800 zł (płatne w czterech ratach) raz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się