Przygotowanie pedagogiczne (studia nadające kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych)

Pierwsze zajęcia 31.03.2019 r. godz. 08:30

DURATION:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 10 miesięcy

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek przeznaczony dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela.


Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:  Adresatami studiów są absolwenci min.studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

Program :

 1. Trening umiejętności społecznych.
 2. Współczesne tendencje w pedagogice.
 3. Elementy pedeutologii.
 4. Analiza sytuacji uczenia się i nauczania.
 5. Podstawy psychologii rozwoju człowieka.
 6. Społeczne podstawy zachowania.
 7. Biologiczne podstawy zachowania.
 8. Metodyka pracy wychowawczej nauczyciela.
 9. Podstawy edukacji przedmiotowej.
 10. Media w edukacji.
 11. Kultura języka.
 12. Emisja głosu.
 13. Edukacja regionalna.
 14. ICT w procesie dydaktycznym. Nowoczesne metody i formy nauczania.
 15. Praktyka pedagogiczna.

Łączna liczba godzin:  445 godzin (295 godzin + 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Organizacja zajęć:

 • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w  w ciągu 18 miesięcy (3 semestry)
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2019 r. – marzec 2021 r.
  nabór wiosenny: marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (soboty,niedziele) średnio co dwa tygodnie.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach.Praktykom przypisane są punkty ECTS.SPOSÓB ORGANIZACJI  I REALIZACJI  PRAKTYKI:

 1. Słuchacze Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne powinni odbyć 150 godzin zegarowych praktyk pedagogicznych w wybranej przez siebie placówce oświatowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą realizować praktykę wyłącznie w klasach IV – VII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny). Natomiast absolwenci studiów II stopnia mogą realizować praktykę w klasach IV – VII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), w gimnazjum (II-III klasa (III etap edukacyjny) lub w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny).
 2. Zajęcia prowadzone przez słuchaczy powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego na praktyki pedagogiczne.
 3. W trakcie praktyk słuchacz realizuje następujące formy aktywności:
 1. obserwowanie zajęć ;
 2. analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 3. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 4. samodzielne prowadzenie zajęć (60 godzin dydaktycznych-po 45 min. każda);
 5. planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, słuchaczy);
 6. wywiady, rozmowy, konsultacje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w placówce oświatowej.

Słuchacza obowiązuje:

 • 30 godzin praktyki w ramach przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym;
 • 120 godzin praktyki w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym.

Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę u Opiekuna z ramienia uczelni najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć.

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż150)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów.Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:

Instrukcja i dziennik praktyk-przygotowanie pedagogiczne

wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem:
imię i nazwisko + nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 800 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się