Logopedia

DURATION:
4 semestry

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w palcówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.

Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie licencjackie lub magisterskie. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły kierunki pedagogiczne, psychologiczne, językoznawcze, medyczne, rehabilitacyjne (są to kierunki preferowane, ale nie obligatoryjne).

Wymaganym dokumentem od kandydata jest Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

UWAGA!!! Aby nabyć kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – logopedy wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy oraz do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy. Będą również przygotowani do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej u osób w równym wieku z różnymi zaburzeniami mowy. Ponadto każdy absolwent będzie posiadał umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych.

Program obejmuje:

 1. Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 2. Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 3. Diagnoza i terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 4. Diagnoza i terapia osób z afazją i alalią
 5. Diagnoza i terapia osób z autyzmem
 6. Diagnoza i terapia osób z dysfagią
 7. Diagnoza i terapia osób z dyslalią
 8. Diagnoza i terapia osób z dyzartrią
 9. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 10. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami słuchu
 11. Elementy foniatrii
 12. Elementy neurologii i psychiatrii
 13. Elementy ortodoncji
 14. Emisja i higiena głosu
 15. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 16. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 17. Kultura języka polskiego z elementami wiedzy o systemie językowym
 18. Logorytmika
 19. Metodyka postępowania logopedycznengo
 20. Neuropsychologia
 21. Psychologia rozwojowa dziecka
 22. Psychoterapia
 23. Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii
 24. Rehabilitacja głosu i mowy u osób z rozszczepem podniebienia
 25. Rozwój sprawności językowych dziecka
 26. Techniki relaksacyjne
 27. Trening kompetencji terapeutycznych
 28. Tyflopedagogika
 29. Wczesna interwencja logopedyczna
 30. Wprowadzenie do logopedii
 31. Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy
 32. Praktyki logopedyczne

Łączna liczba godzin: 4 semestry,535 godzin dydaktycznych + 90 godzin praktyk logopedycznych organizowanych w placówkach oświatowych i w palcówkach służby zdrowia.

Organizacja zajęć:

 • 4 semestry, (535 godzin dydaktycznych + 90 godzin praktyk logopedycznych organizowanych w placówkach oświatowych i w palcówkach służby zdrowia)

nabór zimowy: październik 2018 r. – czerwiec 2020 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. – styczeń 2021 r.

 • Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (soboty,niedziele) oraz dodatkowo w zależności od naboru:
  • zimowy – w jednym tygodniu ferii zimowych (od około godz.9.00 do 16.30);
  • wiosenny- w pierwszym tygodniu wakacji (od około godz.9.00 do 16.30)..
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.
Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia powinni odbyć 90 godzin zegarowych praktyki w wybranych przez siebie placówkach (w tym min. 20 godzin w placówce medycznej).
Praktyka jest zaliczana w protokole z zaliczenia praktyki przez Uczelnianego opiekuna praktyk logopedycznych – zaliczenie praktyki jest przypisane do semestru 4.

ZADANIA :

 • Przygotowanie praktykanta:
 1. do samodzielnego prowadzenia terapii logopedycznej,
 2. do samodzielnego prowadzenia zajęć i przyszłej terapii logopedycznej.
 • Przeprowadzenie:
 • obserwacji 40 godzin zajęć wybranych przez opiekuna praktyki,
 • samodzielnie 20 godzin zajęć logopedycznych,
 • Pełnienie przez praktykanta roli asystenta logopedy 20 godzin,
 • Zaznajomienie praktykantów z pracą logopedy oraz organizacją placówki – konsultacje z logopedą i dyrektorem placówki oraz analiza dokumentacji – 10 godzin.
 •  

  1. Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę u opiekuna praktyk z ramienia uczelni najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć.
  2. Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki ze strony Uczelni.

  DOKUMENTY KONIECZNE DO ZALICZENIA PRAKTYKI:
  Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej oceny i opinii od Opiekunów Praktyki i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

   • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
   • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
   • podsumowanie praktyki (osobno dla placówki medycznej i pozostałych placówek),
   • ogólna ocena praktykanta, (osobno dla placówki medycznej i pozostałych placówek),
   • protokół zaliczenia praktyki,
   • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (szczegółowy opis realizowanych czynności i metod),
   • 3 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza (szczegółowy opis czynności i metod).

  POBIERZ:

  1. Instrukcja i dziennik praktyk

  ZASADY REKRUTACJI:

  W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

  Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

  Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

  Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

  Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

  Publisher-Innowacje
  43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
  Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

  tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku
  Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

  Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 3 900 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

  Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


  Zapisz się już dziś.
  WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

  Zapisz się