Doradztwo zawodowe

DURATION:
2 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 12

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci kierunku: Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia pierwszego stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

UWAGA!!! Do pełnienia roli nauczyciela – doradcy zawodowego niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.


Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – doradcy zawodowego. Dokument pozwala również osobom niespełniającym powyższych kwalifikacji na ubieganie się o pracę związaną z udzielaniem poradnictwa zawodowego w instytucjach rynku pracy np. urzędzie pracy, ochotniczych hufcach pracy itp.

 


Program:

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 1. Orientacja i poradnictwo zawodowe.
 2. Elementy psychologii różnic indywidualnych.
 3. Kompetencje ludzkie- diagnostyka.
 4. Społeczne koszty transformacji ustrojowej w Polsce.
 5. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery.
 6. Poradnictwo zawodowe-socjologiczne aspekty.
 7. Rozwój zawodowy w aspekcie zarządzanie zasobami ludzkimi.
 8. Rola informacji zawodowej w procesie doradztwa zawodowego.
 9. Porada zawodowa-metodyka pracy doradcy zawodowego.
 10. Główne zagadnienia prawa pracy.
 11. Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 12. Trening umiejętności interpersonalnych-metodyka pracy z klientem.
 13. Podstawy medycyny pracy.
 14. Rynek pracy w aspekcie ekonomicznym.
 15. Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej.
 16. Formy kształcenia doradców zawodowych (systemowe i pozasystemowe).
 17. Rola psychologii wychowawczej w doradztwie zawodowym.
 18. Problemy psychopatologii.
 19. Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 20. Podstawy psychologii pracy.
 21. Multimedia w pracy doradcy zawodowego.
 22. Podstawowe zagadnienia pedagogiki pracy.
 23. Praktyka zawodowa w instytucjach świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

Łączna liczba godzin: 360 godzin  (300 godzin zajęć dydaktycznych + 60 godzin praktyk).

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób


Organizacja zajęć:

 1. Dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane będą w w terminie:

  nabór zimowy:
  październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
  nabór wiosenny: marzec 2019 r. – marzec 2020 r.
 2. Zjazdy odbywają się w trybie zaocznym (soboty, niedziele) co dwa tygodnie.
 3. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 4. Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:
 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki ,
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta,
 • protokół zaliczenia praktyki,
 • 3 sprawozdania z obserwacji czynności zawodowych pracowników instytucji,
 • 3 przykładowe protokoły z działalności własnej.

POBIERZ:
Instrukcja i dziennik praktyk-doradztwo zawodowe
wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia


ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.


Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001
tytułem: imię i nazwisko +nazwa kierunku

Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 900 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się