Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

DURATION:
2 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 12 miesięcy

Address

Cieszyn, ul. Świeżego 8   View map

Categories

studia podyplomowe

Kierunek organizowany jest we współpracy  Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HUMANITAS W SOSNOWCU 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Adresaci:  Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela – bibliotekarza, jak również osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Program obejmuje:

 1. Historia bibliotek i książek.
 2. Bibliografia.
 3. Przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Czytelnictwo.
 4. Zarządzanie zbiorami.
 5. Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece.
 6. Zbiory specjalne. Ochrona zbiorów bibliotecznych.
 7. Systemy biblioteczne.
 8. Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu.
 9. Marketing biblioteczny i współpraca bibliotek z otoczeniem.
 10. Serwisy internetowe-projektowanie i tworzenie.
 11. Podstawy wiedzy o bibliotece.
 12. Metodyka pracy bibliotekarza.
 13. Biblioteka w systemie zdalnego nauczania.
 14. Design książki i zagadnienia edytorskie.
 15. Edukacja medialna- zadania biblioteki w medializacji i popularyzacji nauki.
 16. Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce bibliotecznej.
 17. Praktyka (obowiązkowa dla osób niezatrudnionych w bibliotece).

Łączna liczba godzin: 335 godzin  (275 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk)

Organizacja zajęć:

  • Dwusemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 12 miesięcy
   w terminie:
  • Termin realizacji:
   nabór zimowy: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
   nabór wiosenny: marzec 2020 r. – marzec 2021 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym co tydzień (poniedziałki, czwartki) w godzinach 16:00-20:00.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.Słuchacze studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa powinni odbyć 75 godzin zegarowych praktyk w wybranej przez siebie placówce: w bibliotece, wydawnictwie, księgarni, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
 1. Słuchacza obowiązuje:
  1. 25 godzin – samodzielnej aktywności,
  2. 20 godzin współdziałania z opiekunem praktyk,
  3. 30 godzin – obserwacji czynności zawodowych realizowanych przez innych pracowników w instytucji
   • wywiady, rozmowy, konsultacje z dyrekcją, kierownictwem placówki, itp.
   • konsultacje w zakresie pracy z dokumentacją,
   • analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczanych sytuacji i zdarzeń zawodowych.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej oceny i opinii od merytorycznego Opiekuna Praktyk z ramienia placówki i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki ,
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta,
 • protokół zaliczenia praktyki,
 • 3 sprawozdania z obserwacji czynności zawodowych pracowników instytucji,
 • 3 przykładowe protokoły z działalności własnej.

POBIERZ:

 1. Instrukcja i dziennik praktyk
 2. wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

 

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk “zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce “opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłata rekrutacyjna oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2800 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (wpisowego). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się