Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Znalazło się wśród nich wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, ale i wykorzystanie w edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Kolejne dwa miejsca zajmują: wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

    I.   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
  przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3.  Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
  i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

II.   Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

1) w zakresie kontroli:

a) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: − „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu  wizyjnego w szkołach”;

b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych: −Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do
pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

c) w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych:− „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

d) w szkołach ponadpodstawowych:− Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

e) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:− „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

f) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności
zawodowych:− „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.

2) w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie  wymagań:
− „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
− „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”;

b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:
− „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
− „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

c) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:
− „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
− „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

d) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:
− „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
− „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;

e) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
− „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
− „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3) w zakresie monitorowania:

a) we wszystkich typach szkół: − „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;

b)w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: − „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich
warunków pobytu w placówce”;

c) w przedszkolach: „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;

d) w branżowej szkole II stopnia: „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;

e) we wszystkich typach szkół: „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.