Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

07 Lipca 2017 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 :

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświat

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

1)      w zakresie kontroli: 

– Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019;

– Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz  własnej historii i kultury;

– Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych;

– Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

2)      w zakresie ewaluacji:

W obszarze ewaluacji – w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nadzór będzie dotyczył kwestii:

– Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

– Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

W roku szkolnym 2017/2018  monitorowanie będzie obejmować:

– Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach;

 – Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.