Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

rozpoczęcie kierunku przewidziane na październik 2018 r.

Czas trwania:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 10 miesięcy

Miejsce zajęć

Cieszyn, ul. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

studia podyplomowe

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów profilaktycznych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:  osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne (ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe z zakresu pedagogiki). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Łączna liczba godzin: 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Wychowania do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.).

Uzyskane w trakcie zajęć kompetencje pozwolą także na:

 • diagnozowanie potrzeb zdrowotnych,
 • przygotowywanie i realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej,
 • opracowywanie programów wychowawczych,
 • profilaktycznych i interwencyjnych,
 • kształtowanie kompetencji społecznych.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. 

Program obejmuje mi.in zagadnienia z zakresu:

 1. Profilaktyki społecznej Zdrowia publicznego;
 2. Promocji zdrowia;
 3. Metodyki edukacji zdrowotnej i edukacji seksualnej;
 4. Tworzenia programów profilaktycznych;
 5. Pracy edukatora zdrowia;
 6. Zdrowia seksualnego i prokreacji;
 7. Metodyki WDŻ w zakresie treści związanych z rodziną;
 8. Praktyki pedagogicznej;

Organizacja zajęć:

 • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 10 miesięcy (2 semestry),
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy
  : październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym co tydzień (wtorki, czwartki) w godzinach 16:00-20:00.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk „zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce „opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko+ nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2800 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się