Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym

Pierwsze zajęcia w semestrze letnim - 21.03.2018

Czas trwania:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 10 miesięcy (2 semestry)

Miejsce zajęć

Cieszyn, ul. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

studia podyplomowe

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom:

 • z trudnościami w nauce,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z przewlekłymi chorobami,
 • ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami sensorycznymi,
 • z dysfunkcjami narządu ruchu
 • ze szczególnymi uzdolnieniami.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

 

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci min. studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane).

Kierunek dedykowany jest przede wszystkim:

 • nauczycielom przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,
 • psychologom i pedagogom szkolnym ,
 • psychologom i pedagogom pracującym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • wychowawcom pracującym w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych,
 • nauczycielom realizującym zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

Łączna liczba godzin:  370 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.


Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych) oraz do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Uzyskane kwalifikacje są zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).


Organizacja zajęć:

 • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w skumulowanej formie w ciągu 10 miesięcy (2 semestry)
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik  2018 r.- czerwiec 2019 r.
  nabór wiosenny: marzec 2018 r. – marzec 2019 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym co tydzień (środy, piątki) w godzinach 16:00- 20:00.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta – (tabela efektów) nieprawidłowe wydrukowanie czy wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 150)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 4 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:
1. Instrukcja i dziennik praktyk

2. wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk „zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce „opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.


Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem:
imię i nazwisko + nazwa kierunku

Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2800 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się

Dodaj komentarz