Surdopedagogika +Tyflopedagogika -2 kierunki w 3 semestry

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na luty/marzec 2018

Czas trwania:
4 semestry (realizowane w ciągu 3 semestrów), 395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk.

Miejsce zajęć

Cieszyn, ul. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

studia podyplomowe

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci: Adresatami studiów są absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą oraz z osobami z uszkodzonym słuchem.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.
semestrów).

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki we wszystkich typach szkół zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Program obejmuje:

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 2. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy.
 3. Psychologia głuchych.
 4. Surdologopedia.
 5. Surdopedagogika.
 6. Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu.
 7. Rehabilitacja widzenia.
 8. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej).
 9. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku.
 10. Tyflopedagogika.
 11. Orientacja w przestrzeni.
 12. Dydaktyka specjalna.
 13. Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących.
 14. Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących.
 15. Wychowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji.
 16. Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i niedowidzących
 17. Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących.
 18. Brajlowskie metody porozumiewania się.
 19. Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku.
 20. Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika 120 godzin).
 21. Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika 120 godzin).

Organizacja zajęć:

4 semestry (realizowane w ciągu 3 semestrów), 395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk.

Termin realizacji:
nabór zimowy: październik 2017 r. – luty 2019 r.
nabór wiosenny: marzec 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) oraz dodatkowo w zależności od naboru może być to:
jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30);
pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach. Praktykom przypisane są punkty ECTS.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

SURDOPEDAGOGIKA:

Słuchacze studiów podyplomowych Surdopedagogika powinni odbyć  120 godzin praktyki kształtującej  kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne  i dydaktyczne, w wybranych przez siebie placówkach oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych i placówkach specjalnych lub integracyjnych zajmujących się osobami z dysfunkcją słuchu (słabo słyszących i niesłyszących).

Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z dziećmi lub młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą. Są to różnego rodzaju typy placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu takie jak: przedszkola specjalne dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, przedszkola integracyjne z dziećmi niesłyszącymi i słabo słyszącymi, szkoły integracyjne z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, ośrodki szkolno- wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, poradnie psychologiczno-pedagogiczne zajmujące się dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, zespoły szkolno-przedszkolne dla dzieci słabo słyszących.

Zajęcia prowadzone przez słuchaczy powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego  na praktyki pedagogiczne.

W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez takie formy, jak:

 1. konsultacje z dyrektorem  szkoły, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 10 godzin),
 2. wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach (co najmniej jedna – 5 godzin)
 3. obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, lekcji wychowawczej i innych form pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym w szkole lub placówce (około 30 godzin),
 4. asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (około 30 godzin)
 5. samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (co najmniej 40 godzin).Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów Opiekunowi praktyk ze strony uczelni  najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć. Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki ze strony Uczelni.Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:
  • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
  • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
  • podsumowanie praktyki,
  • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
  • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120),
  • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
  • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza,
  • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!


  TYFLOPEDAGOGIKA:

  Słuchacze studiów podyplomowych Tyflopedagogika powinni odbyć 120 godzin zegarowych praktyki
  kształtującej kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne i dydaktyczne, w wybranych przez siebie placówkach oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych i placówkach specjalnych lub integracyjnych zajmujących się osobami z dysfunkcją wzroku (niedowidzących i niewidomych).Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z dziećmi lub młodzieżą niewidomą i niedowidzącą. Są to różnego rodzaju typy placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą wzroku takie jak: przedszkola specjalne dla dzieci niewidomych i niedowidzących, szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej, przedszkola integracyjne z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi, szkoły integracyjne z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, ośrodki szkolno – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, poradnie psychologiczno- pedagogiczne zajmujące się dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, zespoły szkolno-przedszkolne dla dzieci niedowidzących.

  Zajęcia prowadzone przez słuchaczy powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego na praktyki pedagogiczne.

 • W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez takie formy, jak :1. konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 10 godzin),
  2. wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach (co najmniej jedna – 5 godzin),
  3. obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, lekcji wychowawczej i innych form pracy z uczniem niewidomym i niedowidzącym (około 30 godzin),
  4. asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (około 30 godzin)
  5.  samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów niewidomych i niedowidzących (co najmniej 40 godzin).
 • Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów Opiekunowi praktyk ze strony uczelni najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć. Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyki ze strony Uczelni.
 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:
  • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
  • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
  • podsumowanie praktyki,
  • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
  • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120),
  • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
  • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza,
  • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • POBIERZ:
  Wniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie zatrudnienia TyflopedagogikaInstrukcja i dziennik praktyk – TyflopedagogikaWniosek o zwolnienie z praktyk na podstawie zatrudnienia SurdopedagogikaInstrukcja i dziennik praktyk – Surdopedagogika
ZASADY REKRUTACJI:W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk „Zapisz się”- nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce „opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko+nazwa kierunku

 • Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.
 • Koszt studiów:

  Koszt całościowy wynosi 3400 zł (płatne w sześciu ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.
 • Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rektutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.
 •  

  Zapisz się już dziś.
  WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

  Zapisz się