Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu,w tym z zespołem Aspergera

Pierwsze zajęcia 27.03.2018 godzina 15:30.

Czas trwania:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 10 miesięcy

Miejsce zajęć

Cieszyn, ul. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

studia podyplomowe

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Adresaci:  Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające umiejętności do podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej.

Program obejmuje:

 1. Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia
 2. Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju osób z autyzmem
 3. Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem
 4. Podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem
 5. Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem
 6. Wczesny autyzm dziecięcy
 7. Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem
 8. Procesy poznawcze osób z autyzmem
 9. Edukacja osób z autyzmem
 10. Metody terapii osób z autyzmem
 11. Rodzina dziecka z autyzmem-funkcjonowanie rodziny, wsparcie, metody pracy z rodziną
 12. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem
 13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
 14. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole
 15. Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem
 16. Metodyka zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z autyzmem
 17. Uzupełniające metody terapii-terapia zajęciowa, hipoterapia, dogoterapia
 18. Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem
 19. Metodyka pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami autystycznymi
 20. Praktyka

  Łączna liczba godzin:
  270 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk.

Organizacja zajęć:

 • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w ciągu 10 miesięcy (2 semestry),
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.
  nabór wiosenny:  marzec 2018 r. – marzec 2019 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym (wtorki,czwartki)  co tydzień.(w godzinach 16:00-20:00)
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.


Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS. Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza
 • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:

1. Instrukcja i dziennik praktyk

2. wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk „zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce „opłaty” poniżej) , w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.


Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 

tytułem: imię i nazwisko + nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2600 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się