Przygotowanie pedagogiczne

Ruszyła rekrutacja na semestr letni 2017/2018 - termin rozpoczęcia zajęć przewidziany na marzec 2018

Czas trwania:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w ciągu 10 miesięcy

Miejsce zajęć

Cieszyn, ul. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

studia podyplomowe

Kierunek przeznaczony dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela.


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Adresaci:  Adresatami studiów są absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bez uprawnień pedagogicznych.

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dyplom studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego będzie umożliwiał absolwentowi:

 • objęcie stanowiska nauczyciela w polskim systemie edukacyjnym,
 • prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym np. w świetlicy szkolnej, internacie,
 • realizację treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • podejmowanie i organizowanie działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych.

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 1. Pedagogiki ogólnej i społecznej oraz podstaw pedagogiki specjalnej.
 2. Psychologii społecznej i rozwojowej.
 3. Dydaktyki przedmiotowej.
 4. Teorii wychowania.
 5. Metodyki edukacji zintegrowanej.
 6. Systemu edukacji w Polsce i wybranych systemów na świecie.
 7. Trendów europejskich w pedagogice.
 8. Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Planowania i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole.
 10. Wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych.
 11. Prawa oświatowego w powiązaniu ze statusem zawodowym nauczyciela.
 12. Zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Łączna liczba godzin: 295 godzin + 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.

Organizacja zajęć:

 • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w skumulowanej formie w ciągu 10 miesięcy (2 semestry)
 • Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.
  nabór wiosenny: marzec 2018 r. – marzec 2019 r.
 • Zjazdy odbywają się w trybie weekendowym (soboty,niedziele) średnio co dwa tygodnie.
 • Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 • Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki
i  instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach.Praktykom przypisane są punkty ECTS.SPOSÓB ORGANIZACJI  I REALIZACJI  PRAKTYKI:

 1. Słuchacze Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne powinni odbyć 150 godzin zegarowych praktyk pedagogicznych w wybranej przez siebie placówce oświatowej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą realizować praktykę wyłącznie w klasach IV – VII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny). Natomiast absolwenci studiów II stopnia mogą realizować praktykę w klasach IV – VII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), w gimnazjum (II-III klasa (III etap edukacyjny) lub w szkole ponadgimnazjalnej (IV etap edukacyjny).
 2. Zajęcia prowadzone przez słuchaczy powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego na praktyki pedagogiczne.
 3. W trakcie praktyk słuchacz realizuje następujące formy aktywności:
 1. obserwowanie zajęć ;
 2. analiza i interpretacja zaobserwowanych lub doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 3. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 4. samodzielne prowadzenie zajęć (60 godzin dydaktycznych-po 45 min. każda);
 5. planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, słuchaczy);
 6. wywiady, rozmowy, konsultacje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w placówce oświatowej.

Słuchacza obowiązuje:

 • 30 godzin praktyki w ramach przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym;
 • 120 godzin praktyki w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym.

Po zakończeniu praktyki student winien złożyć komplet dokumentów opisujących praktykę u Opiekuna z ramienia uczelni najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem zajęć.

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
 • podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż150)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć)
 • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza

Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów.Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!

POBIERZ:

Instrukcja i dziennik praktyk-przygotowanie pedagogiczne

wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia

ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk „zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce „opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem:
imię i nazwisko + nazwa kierunku
Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2 600 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się