Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwsze zajęcia w semestrze letnim - 16.03.2018

Czas trwania:
3 semestralne studia kwalifikacyjne realizowane w formie skumulowanej w ciągu 2 semestrów

INSTRUCTORS:

Miejsce zajęć

Cieszyn, ul. Świeżego 8   Zobacz mapę

Kategorie

studia podyplomowe

Program studiów  ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Cel studiów: Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • diagnozy i terapii,
 • wczesnej interwencji,
 • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
 • organizowania systemów i strategii wsparcia.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Kierunek dedykowany jest przede wszystkim:

 • Nauczycielom i wychowawcom pracującym z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych;
 • pedagogom, psychologom szkolnym i pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych posiadający przygotowanie pedagogiczne;
 • nauczycielom i wychowawcom z wykształceniem wyższym i uprawnieniami pedagogicznymi ,placówek szkolnictwa specjalnego nie posiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo oraz nauczycielom klas (oddziałów) integracyjnych.

Łączna liczba godzin:  235 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób.


Uzyskane kwalifikacje:  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Organizacja zajęć:

 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w skumulowanej formie w ciągu 10 miesięcy (2 semestrów)
 2. Termin realizacji:
  nabór zimowy: październik  2018 r.- czerwiec 2019 r.
  nabór wiosenny: marzec 2018 r. – marzec 2019 r.
 3. Zjazdy odbywają się w trybie wieczorowym co tydzień (środy, piątki) w godzinach 16:00- 20:00.
 4. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym (słuchacze otrzymują listę zagadnień do egzaminu).
 5. Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.
Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzone w Wyższej Szkole Humanitas stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w planach praktyki i instrukcjach realizacji praktyk obowiązujących na poszczególnych kierunkach . Praktykom przypisane są punkty ECTS.
Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od Szkolnego Opiekuna Praktyk i złożenie prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z praktyki:

 • zgłoszenie praktyki (składane przed rozpoczęciem praktyki),
 • dzienniczek praktyki (zszyte według kolejności tygodniowe karty czasu praktyki),
  podsumowanie praktyki,
 • ogólna ocena praktykanta (tabela efektów) – nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia!
 • protokół zaliczenia praktyki (uwaga: liczba godzin realizowanej praktyki nie może być mniejsza niż 120)
 • 3 sprawozdania z obserwacji zajęć hospitowanych przez słuchacza (scenariusze obserwowanych zajęć),
 • 2 przykładowe scenariusze zajęć poprowadzonych przez słuchacza,
 • Słuchacze ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, mają obowiązek złożenia stosownej dokumentacji najpóźniej 2 tygodnie od rozpoczęcia studiów. Nieprawidłowe wydrukowanie lub wypełnienie dokumentu może skutkować brakiem zaliczenia

POBIERZ:

1. Instrukcja i dziennik praktyk-Oligofrenopedagogika

2. wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia


ZASADY REKRUTACJI:

W celu zapisania na wybrany kierunek należy kliknąć przycisk „zapisz się” – nastąpi przekierowanie na stronę rekrutacji w Wyższej Szkole Humanitas. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola.

Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skserowane do teczki osobowej).

Bez dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do sekretariatu ODZ rekrutacja nie jest zakończona.

Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł (szczegóły dotyczące płatności w zakładce „opłaty” poniżej), w wypadku nieutworzenia kierunku opłata rekrutacyjna jest zwracana.


Opłatę rekrutacyjną oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

Publisher-Innowacje
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001 
tytułem:
imię i nazwisko + nazwa kierunku

Wpłat za czesne można dokonywać również gotówką w sekretariacie.

 

 

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 2700 zł (płatne w czterech ratach) oraz dodatkowo 50 zł opłata rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot opłaty gwarancyjnej (rekrutacyjnej). W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach opłata gwarancyjna nie podlega zwrotowi.


Zapisz się już dziś.
WAŻNE: Przed dokonaniem zgłoszenia na studia proszę zapoznać się z informacjami w sekcji "Rekrutacja" powyżej.

Zapisz się