Aktualności w ofercie

 Godziny otwarcia Ośrodka Doskonalenia w okresie wakacyjnym

Informujemy,że w okresie wakacyjnym zmianie ulegają godziny otwarcia sekretariatu.

W dniach: 03 lipca do 21 lipca sekretariat będzie czynny w godzinach 09:00 - 15:00

W dniach: 24 lipca do 06 sierpnia Ośrodek i sekretariat będą nieczynne

W dniach: 07 sierpnia do 31 sierpnia sekretariat będzie czynny w godzinach od 08:30 do 16:00  

Nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2017 - "Logopedia"

W roku akademickim 2017/2018 (od października) wprowadzamy do naszej oferty  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu nowy kierunek studiów podyplomowych - "Logopedia." Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w palcówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj.  

 Nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2017 - "Surdopedagogika i Tyflopedagogika" (2 kierunki w 3 semestry)

 

W roku akademickim 2017/2018 (od października) wprowadzamy do naszej oferty  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu nowy kierunek studiów podyplomowych - "Surdopedagogika i Tyflopedagogika". Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnieRozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)Studia mają charakter kwalifikacyjny. W ciągu 3 semestrów zdobędą Państwo kwalifikację do pracy w charakterze surdopedagoga oraz tyflopedagoga.Szczególy znajdziecie Państwo tutaj

Nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2017 - "Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu."

W roku akademickim 2017/2018 (od października) wprowadzamy do naszej oferty  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu nowy kierunek studiów podyplomowych - "Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu."

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku. Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych. Szczegóły znajdziecie Państwo  tutaj

 


Nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2017 - "Doradca zawodowy."

W roku akademickim 2017/2018 (od października) wprowadzamy do naszej oferty  w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu nowy kierunek studiów podyplomowych - "Doradca zawodowy."Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. 

UWAGA! Zgodnie z nową ustawą  Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego należą do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły – (art. 109 ust.1 pkt 7 u.p.o.). Organizowane będą dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum – (art. 109 ust. 6 u.p.o.)

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj

 


"Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof. dr hab.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  (październik 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 19-20 października 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi w wieku przedszkolnym na szkolenie "Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską nauczycielkę wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem,która wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego, wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia. 


Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym - (02 listopda 2017 r.)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 02 listopada 2017 r. na szkolenie " Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodami ustalania umiejętności matematycznych w zakresie : m.in. liczenia, rachowania, rozumienia sensu mierzenia i klasyfikowania a także z interpretowaniem wyników na użytek wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej dzieci. Szczegółowe informacje na postronie szkolenia

 


 Diagnoza Przedszkolaka - nbsp;nauczycielska diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - (szkolenie 03 listopda 2017 r.)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 03 listopada 2017 r. na szkolenie " Diagnoza Przedszkolaka - nauczycielska diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej", prowadzone przez mgr Ewę Zielińską. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi gotowości szkolnej, omówienie różnic indywidualnych w rozwoju umysłowym dzieci przedszkolnych, omówienie organizacji i przebiegu zajęć, obserwacja i ocena aktywności dziecka oraz notowaniem wyników na zbiorczych arkuszach diagnostycznych. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia


 Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego,co trudne-(szkolenie 04 listopda 2017 r.)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 04 listopada 2017 r. na szkolenie " Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego,co trudne".,  prowadzone przez mgr Ewę Zielińską. Podczas spotkania uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę na temat funkcjonowania pamięci (fazy procesów pamięciowych, rodzaje pamięci, badania pojemności pamięci, czynniki wpływające na zapamiętywanie i zapominanie  oraz hipotetyczny model pamięci).Poznają  nowe metodyki wspomagania dzieci w umiejętności skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania w sytuacji dla dziecka trudnej. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia 

 


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień - (18 listopada 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 18 listopada 2017 r. na szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-I stopień, wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców. 

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Mroziak - od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu (certyfikat nr 49). Wszystkie szczegóły tutaj


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopień - (02 grudnia 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 02 grudnia 2017 r. na szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-II stopień.

Kurs II stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Wszystkie szczegóły tutaj


Gimnastyka Mózgu - kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona (maj 2018) 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 18 - 20 maja 2018 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, na  II - stopniowy kurs doskonalący Gimnastyka Mózgu, który jest metodą stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości człowieka, zwłaszcza tych związanych z procesami uczenia się. Metoda ta wykorzystuje zestawy ćwiczeń, które mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, tak aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości. Wszystkie szczegóły tutaj